වර්ගය : පාඩම්

Mixly භාවිතයෙන් LED එකක් Feed කරමු

අපි මේ පාඩමේදී ඉගෙන ගනුයේ Mixly භාවිතයෙන් smoothly LED එකක් blink කරන්නේ කොහොමද කියලා , අපි කලින් පාඩමේදී කතාකලා Digital electronics...

තව කියවන්න

Flowchart ගැන සරලව ඉගෙනගනිමු

අපි මේ කොටසේදී ඉගෙන ගනු ලබනුයේ programmer කෙනෙක් විදිහට අපි හැමෝම දැනගෙන සිටිය යුතු දෙයක් ගැන. අපි මේ පාඩමේදී කතා කරන්නේ Flowchart...

තව කියවන්න

Arduino ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරමු - LED Blink

අපි මේ පාඩමේදී ඉගෙනගන්නේ Arduino programming භාවිතයෙන් LED Blink කේතයක් නිර්මාණය කරගන්නා ආකාරයයි

තව කියවන්න

Mixly භාවිතයෙන් LED blink code එකක් නිර්මාණය කරමු

අපි මේ පාඩමේදී ඉගෙන ගන්නේ Arduino හි පවතින signal වර්ග සහ Mixly Block භාවිතයෙන් LED එකක් Blink කරන්න code කරන ආකාරයයි.

තව කියවන්න

Mixly IDE blocks ගැන ඉගෙන ගනිමු - Part II

අපි පෙර පාඩමේදී Mixly IDE එකෙහි ප්‍රධාන Block මාතෘකා 2ක ඇති Block පිලිබඳව සාකච්ඡා කරනු ලැබුවා. අපි මෙම පාඩමේදී Mixly IDE එකෙහි පවතින...

තව කියවන්න

Mixly IDE blocks ගැන ඉගෙන ගනිමු - Part I

අපි කලින් lesson එකෙදි මේ Mixly IDE එක ගැන මුලික හැදිවීමක් කරනු ලැබුවා. මෙම lesson එකෙදී අපි Mixly IDE එකේ Blocks ගැන සොයාබලමු. Introduction...

තව කියවන්න

Arduino Programming සිංහලෙන් 06 - Loops , while, do-while...

මෙහිදී අර්ඩුයිනෝ වල එන ප්‍රධාන ලුප් භාවිතයන් පිලිබදව කතා කරනවා. මෙහිදි while, do-while, සහ for loop සම්බන්ධව උදාහරණ සහිතව ඔබට පැහැදිලි...

තව කියවන්න

Arduino Programming සිංහලෙන් 05 - Serial Communication...

මෙය බැලිමට කලින් මෙහි පලමු කොටස නරඹන්න. මෙහිදි Serial Communication තවත් යෙදුම් කිරිපයක් ගැන ඔබට ඉගන ගැනිමට හැකි වේ.

තව කියවන්න

Arduino Programming සිංහලෙන් 04 - Conditional Statements...

අර්ඩුයිනෝ වල තවත් එක් වැදගත් කොටසක් වන Conditional Statements ගැන මෙම විඩියෝ එකෙදී කාථා කරනවා. මෙහිදි if, if-else, if-else-if යන භාවිතයන්...

තව කියවන්න

Arduino Programming සිංහලෙන් 03 - Serial Communication...

දත්ත හුවමාරු කිරිමේදී අපිට බෝහෝ වැදගත් ක්‍රමවේදයක් වන serial communication කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලමු. අර්ඩුයිනෝ වල බහුලව භාවිතා වන...

තව කියවන්න

නවතම තොරතුරු ඉක්මනින් දැනගන්න. එක්වන්න අපි සමග, මෙතනින් ලියාපදිංචිවන්න