වර්ගය : Block Programming

Mixly IDE blocks ගැන ඉගෙන ගනිමු - Part II

අපි පෙර පාඩමේදී Mixly IDE එකෙහි ප්‍රධාන Block මාතෘකා 2ක ඇති Block පිලිබඳව සාකච්ඡා කරනු ලැබුවා. අපි මෙම පාඩමේදී Mixly IDE එකෙහි පවතින...

තව කියවන්න

Mixly IDE blocks ගැන ඉගෙන ගනිමු - Part I

අපි කලින් lesson එකෙදි මේ Mixly IDE එක ගැන මුලික හැදිවීමක් කරනු ලැබුවා. මෙම lesson එකෙදී අපි Mixly IDE එකේ Blocks ගැන සොයාබලමු. Introduction...

තව කියවන්න

නවතම තොරතුරු ඉක්මනින් දැනගන්න. එක්වන්න අපි සමග, මෙතනින් ලියාපදිංචිවන්න