ආර්ඩුයිනෝ වලින් බ්ලුටුත් ස්මාර්ට් කාර් එකක් හදමු.

ආර්ඩුයිනෝ වලින් බ්ලුටුත් ස්මාර්ට් කාර් එකක් හදමු. මුල ඉදලා සිංහලෙන් ඉගනගනිමු.

ආර්ඩුයිනෝ වලින් විවිධ නිර්මාණ කරන අයට මේ පාඩම් මාලාවත් එක්ක එකතු වෙන්න පුලුවන් . මෙක යුටුබ් එකේ ලයිව් යන්නේ. ඔනා බඩු ටික පහල ලිස්ට් එකේ තියෙනවා. හැමොම ලැස්ති වෙන්න මුල ඉදාලා කියලා දෙනවා. ප්‍රොග්‍රම් එක සිංහලෙන් යන්නේ.

මේ තියෙන්නේ ලින්ක් එක

  https://www.youtube.com/watch?v=mYqLTBATmOA&list=PLlMzQDyGXHCyK42v2YWi8Njw2G0R7jzXi 

subscribe කරලා reminder එකක් දාලා තියාගන්න

ඔනා බඩු ටික පහල ලිස්ට් එක

Tools Needed for Arduino Bluetooth Controlled Robot

  1. Soldering Iron
  2. Solder Wire
  3. Solder Paste
  4. Glue Gun
  5. Glue Stick
  6. Cable Tie
  7. Double Tap

What's Your Reaction?

like
11
dislike
0
love
1
funny
2
angry
1
sad
0
wow
7