වර්ගය : Products

Breadboard ගැන දැනගනිමු.

breadboard යනු ඉලෙක්ට්‍රොනික් පරිප්ථ වල මූලාකෘති නිර්මාණයට හා අත්හදාබැලිම සඳහා යොදාගන්නා බොර්ඩ් එකකි. ඕනෑම පරිපථ සැලසුමක් අවසන් කිරීමට...

තව කියවන්න

Arduino Mega 2560 Board ගැන දැනගනිමු.

මෙහිදි ආර්ඩුයිනෝ පුවරු වලින් වඩාත් ජනප්‍රිය බොර්ඩ් එකක් වන ආර්ඩුයිනෝ mega බොර්ඩ් එක ගැන සම්පුර්ණ විස්තරය්ක් දැක්වේ . සාමාන්‍යයයෙන්...

තව කියවන්න

Arduino Uno R3 Board ගැන දැනගනිමු.

ආර්ඩුයිනෝ පුවරු වලින් වඩාත් ජනප්‍රිය එකක් වන ආර්ඩුයිනෝ UNO බොර්ඩ් එකයි. එය ඔබේ පළමු ආර්ඩුයිනෝ ඉගන ගැනිමේ වැඩ සදහා නම් හොඳ ආරම්භක ස්ථානයකි.

තව කියවන්න

නවතම තොරතුරු ඉක්මනින් දැනගන්න. එක්වන්න අපි සමග, මෙතනින් ලියාපදිංචිවන්න