වර්ගය : මෘදුකාංග

පොඩ්ඩන්ට අර්ඩුයිනෝ ඉගන ගන්න Mixly IDE එක භාවිතා කරමු.

පහසුවෙන් අර්ඩුයිනෝ ප්‍රොග්‍රමින් ඉගනගන්න සහ උගන්වන්න මෙම සොෆ්ට්වෙයාර් එක ගොඩාක් වැදගත්. මෙය මගින් පහසුවෙන් අර්ඩුයිනෝ සහ මයික්‍රෝබිට්...

තව කියවන්න

අර්ඩුයිනෝ සදහා PROGRAMINO IDE එක භාවිතා කරමු

PROGRAMINO යනු Arduino / Genuino හෝ අනුකූල මයික්‍රොකොන්ට්රෝලර් පුවරු සඳහා පහසු සහ පහසුවෙන් භාවිතා කළ හැකි IDE එකකි.

තව කියවන්න

නවතම තොරතුරු ඉක්මනින් දැනගන්න. එක්වන්න අපි සමග, මෙතනින් ලියාපදිංචිවන්න