වර්ගය : වැඩමුළු

ආර්ඩුයිනෝ වලින් බ්ලුටුත් ස්මාර්ට් කාර් එකක් හදමු.

ආර්ඩුයිනෝ වලින් බ්ලුටුත් ස්මාර්ට් කාර් එකක් හදමු. මුල ඉදලා සිංහලෙන් ඉගනගනිමු.

තව කියවන්න

Arduino Beginner Workshop at Maris Stella College

2020 සැප්තැම්බර් 24 දින තිබිරිගස්කට්ටුව මාරිස් ස්ටේල්ලා විද්‍යාලයේ 6 ශ්‍රේණියේ සිට උසස්පෙළ තොරතුරු තාක්ෂණය විෂය හදාරන සිසුන් වෙනුවෙන්...

තව කියවන්න

Arduino Programming Workshop at Lumbini College

2020 සැප්තැම්බර් 02 දින කොළඹ 05 ලුම්බිණි විද්‍යාලයේ උසස්පෙළ තොරතුරු තාක්ෂණය විෂය හදාරන සිසු සිසුවියන් වෙනුවෙන් ආර්ඩුයිනෝ මුලික සංකල්ප...

තව කියවන්න

Sri Lanka Arduino Day 2019!

Assembling creators from all around the country, Sri Lanka recently held its first ever grand scale Arduino day celebration on Saturday,...

තව කියවන්න

Arduino and Internet of things Workshop at Royal College

Learning has always been a first step for something big and revolutionizing. Robotics / IoT. And it has always been an attractive...

තව කියවන්න

Arduino and Robotics Training Program at SLTC

Arduino is an open source platform that is used to build electronics projects. The knowledge on Arduino is important for an engineering...

තව කියවන්න

Digital Camp 2K18 – Mahinda Rajapakshe College Homagama

A Digital Camp 2018 workshop was held with the objective of improving the knowledge of students of Mahinda Rajapaksha Vidyalaya,our...

තව කියවන්න

Arduino Workshop for Beginners NSBM – 2018

A free Arduino Workshop for Beginners, organized by NSBM Innovators Club in association with Arduino.lk and Thingerbits was held at...

තව කියවන්න

නවතම තොරතුරු ඉක්මනින් දැනගන්න. එක්වන්න අපි සමග, මෙතනින් ලියාපදිංචිවන්න